پرسش و پاسخ در رابطه با فدرالیسم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , ,

پرسش: آیا #سیستم_فدرال در کشورهای #ایالات_متحده و #آلمان و #بلژیک یکسان است؟ دلیل تفاوت میان سیستمهای فدرال آلمان و بلژیک چیست؟

پاسخ: اگر منظورتان از یکسان، عین هم بودن است، البته که نه. تفاوتهای موجود در نظامهای سیاسی دموکراتیک و حتی کشورهای نامبرده فدرال، به ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن کشورها برمی‌گردد. به همین دلیل هم، دو #دموکراسی عین هم در دنیا یافت نمی‌شود. تفاوت میان سیستمهای فدرال هم به ویژگی جوهری دموکراسی یعنی انطباق و سنخیت ساختار سیاسی با ویژگیهای فرهنگی، هویتی و تاریخی هر بستر اجتماعی بر‌می‌گردد. پس بسیار طبیعی خواهد بود اگر دموکراسی ایرانی هم عین هیچ دموکراسی دیگری در دنیا نباشد، بلکه مهم داشتن اصول بنیادین و پایه‌های دموکراسی است.

Leave a Reply