روزگار غریبی است نازنین

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
    روزگار غریبی است نازنین امروز لباس کوردی و پرچم کوردستان چنان معنایی یافته‌ که رژیم جمهوری اسلامی را دچار وحشت می‌کند. کار ما کوردها به جایی رسیده که پوشیدن لباس‌مان به معنی مخالفت با رژیم ضد انسانی و خشونت طلب حاکم بر ایران شده و برای شهروندان هزینه‌بردار شده‌است. امروز کردستان

Continue Reading

The DNA Journey

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
  از زمان شروع پروژه ” دولت- ملت ” که در ایران پس از فروپاشی قاجار ( بعنوان دولت سنتی) و در ترکیه، عراق و سوریه بعداز جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی صورت گرفته‌است، حدود یک قرن می‌گذرد. این ١٠٠ سال، برای گروههای زبانی- مذهبی غیر حاکم منطقه قرن استبداد، کشتار، خفقان، آسیمیلاسیون، جنگ […]

Continue Reading

فدرالیسم مکانیزمی برای همزیستی مسالمت آمیز

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
سالهاست که از طرف ملیتهای ایرانی بطور عموم و احزاب کردستانی بطور ویژه از فدرالیسم بعنوان نوع سیستم سیاسی مطلوب برای ایران سخن به میان آمده‌است. من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک جنبه از ویژه‌گیهای ایران و منطقه آنهم از منظر ضرورت همزیستی مسالمت آمیز خواهم پرداخت.  حاکمان مستبد منطقه با اجرای

Continue Reading

آقای خامنه‌ای خواهان تشکیل دولت اسلامی در ایران شده‌است

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
  اخیرا آقای #خامنه‌ای خواهان تشکیل دولت اسلامی در ایران شده‌است و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز گفته‌است که باید زمینه‌ ورود مردم به بهشت را فراهم کرد. از اوان انقلاب تا کنون فرمان آتش به اختیار در حال اجرا است و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی قتل عام می‌شوند! آیا این اظهارات نشان

Continue Reading