تهدیدهای ترس‌آگین‌تان

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
(جوابیه‌ای به بیانیه‌های مرکزگرایان رنگارنگ) کار به جایی کشیده شده که نه تنها روزانه از سوی افراد بلکه بطور علنی از سوی احزاب چپگرا و راستگرای مرکزگرا بیانات تهدیدآمیز منتشر می‌شود. محتوای این بیانیه و نقطه نظرات و نوشته‌ها همسویی و شباهت کامل با سیاستهای جمهوری اعدام حاکم بر ایران است. ساده

Continue Reading

آزادی را تحقیر نکنید

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
وجود جامعه مدنی و فعالیتهای مدنی، فرهنگی، حقوق بشری و هر آنچه که می‌شود نام فعالیت بر آن نهاد را نمی‌توان از تیررس ” سیاست” دور کرد. از هوا و آب گرفته تا ساختار سیاسی یک کشور، از دین و مذهب گرفته تا ورزش و همه شئون زندگی بشری زیر سایه‌ی چتری به نام سیاست […]

Continue Reading

تغییر در ایران و رویكرد کوردستان: ایران دیگر

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
آنچە واقعیت گذشتە، امروز و آیندە جغرافیای ایران است، موضوع حقوق ملتهای ساکن در این جغرافیا است؛ واقعیت آن است کە ملتهای غیر فارس در این جغرافیا از کمترین حقی برخوردار نیستند و نکتە قابل تامل نیز آن است کە احقاق حقوق آنها توسط نخبەهای جامعە فارس ایران بە عنوان یک “تهدید” تلقی می شود.

Continue Reading