عربها قبل از دیگران ما را می‌خورند*

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
عربها قبل از دیگران ما را می‌خورند* ( هم‌پیمانی حرامیان جمهوری اسلامی با پادشاهی‌خواهان/ سلطنت‌طلبان) بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که نهایتا حرامیان جمهوری اسلامی از هر طیف و جناحی که باشند حداقل با قسمتی از پادشاهی‌خواهان و سلطنت‌طلبان کنار هم قرار خواهند گرفت. چرا؟ چونکه هردو از جنس یک

Continue Reading

ما خواهان خودمختاری نیستیم!

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
( نقدی بر یکی از سخنان مولوی عبدالحمید) حکومت دینی به اندازه کافی در جهان تجربه شده‌است، آن بخش از جهان توسعه یافته که با نام جهان اول هم از آن یاد می‌شود دیر زمانی است این مرحله از ” کشمکش” را پشت سر گذاشته‌است. جهان توسعه یافته شاید کمی دور باشد اما خود ایران […]

Continue Reading

  • 1
  • 2