دور جدید تحریمها و تاثیر آن بر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایران

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
گفتگویی داشتم با آقای مهدی آقا‌زمانی در برنامه چشم‌انداز در رابطه با دور جدید تحریمها و تاثیران آن بر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی #تحریم #ماشین_سرکوب #جمهوری‌_اسلامی #تلویزیون‌_اندیشه #چشم‌انداز

Continue Reading

  • 1
  • 2