کنون و آینده، #رادیکالیسم یا #دمکراسی

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
بر این باورم که: – رژیمهای حاکم بر #ترکیه، #ایران و #سوریه استعماری و دارای قانون اساسی کاملا تبعیض‌آمیز و غیردمکراتیک هستند. دفاع از این رژیمها، همسویی با جنایات آنهاست و اصولا و منطقا نباید از سیاستهای ساختاری غیردمکراتیک دفاع کرد. – مساله تاریخی حل نشده کورد در خاورمیانه

Continue Reading

چرا به اصل مساله نمی‌پردازیم؟

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
  چرا به اصل مساله نمی‌پردازیم؟ آیا تعویض جای علت و معلول، به ما در حل مساله کمک خواهد کرد؟ چشم‌انداز سیاسی خاورمیانه را با لحاظ جایگاه اراده مردم ، الیت و قدرتهای منطقه‌ای و جهانی چگونه ارزیابی می‌کنیم؟ آینده سیاسی ایران چگونه خواهد بود؟

Continue Reading

  • 1
  • 2