? ملت یا ملیت؟

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
✍️ کاوه آهنگری در علوم سیاسی دو واژه #ملت و #ملیت با ویژگیها و شرایط منحصر به فرد خود تعریف شده‌اند. پرسش می‌شود که ما کوردها یا تورکهای ایرانی ملت هستیم یا ملیت؟ هر کدام از کوردها یا تورکهای ایران به تنهایی و مستقلا بدون تردید ” ملت” هستند. و ملیت در واقع به تابعیت […]

Continue Reading

? شای ماران

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags:
همه کوردها تا همین چندین سال اخیر- می‌توان گفت که بلا استثناء – تصویر ”شاه ماران” را در خانه‌اش به شیوه‌ای و در جایی آویزان می‌کردند. ‌شاه مارها که ریشه در میترائیسم و آیین مهر دارد، نشانه برکت و هوش و شعور است. اگر دقت کرده‌باشید در رابطه با ”آژدی‌هاک” (ضحاک)

Continue Reading