چرایی فدرالیسم

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , ,

هیچ چیزی به اندازه #قدرت و #تمرکز آن در دست یک ارگان یا فرد، برای سوق دادن جامعه یا جمعی بسوی #نابرابری، #فساد، کاهش #امنیت و در نهایت تباهی فردی و جمعی، توانمند نیست. در واقع #تقسیم_قدرت و نظارت برابرمحور بر آن، مهمترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه برای برپایی #توسعه، #آشتی و #صلح پایدار است. کم‌سوادان یا بی‌سوادان به این مهم، #تجزیه‌طلبی می‌گویند و صلح‌طلبان به آن #فدرالیسم.

Leave a Reply