در امتداد شک چیست و چه بردی دارد؟

By Kawa Ahangari Category: Persian Comments: No comment Tags: , , ,
✍️ کاوه آهنگری آرامش دوست‌دار، فیلسوف ایرانی، در یادداشتی کوتاه تحت عنوان ”شك چیست و چه بردی دارد؟” به نکته بسیار مهمی اشاره‌ می کنند، آنهم اینکه باید نگاه ایرانی به تاریخ ١٤٠٠ سال گذشته دچار تغییر گردد. آقای دوستدار اینگونه شروع می‌کنند: ” هر ایرانی پس از هزار و چهارصد سال

Continue Reading